Jåb DIL tøøt jåyè tø àwåz nåhì àåtì Hår k¡s¡ kø MØHÅßßÅT råås nì äåtì; ... - HindiJokes.Mobi
Binay Mondal: 3 years ago
Jåb DIL tøøt jåyè tø àwåz nåhì àåtì
Hår k¡s¡ kø MØHÅßßÅT råås nì äåtì;

¥è tø äpnè åpnè ÑÅSEEß kì båat hy;
Køì bhulå nåhì pàtå åur k¡s¡ kø ¥ÅÅD nì àåti...